WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Cały zespół

Jagna Ambroziak

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener i coach

Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła staże w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości oraz na Oddziale Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wcześniej związana z Centrum Biomedycznym Promenada oraz Instytutem Psychoimmunologii, dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii.

Pomaga w szeroko pojętym rozwoju oraz osiąganiu trwałej zmiany, zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym. Jako pierwsza osoba w Polsce i jedna z trzech w Europie zdobyła certyfikat coacha
Integral Coaching Canada, instytucji będącej trzonem Katedry Coachingu w Instytucie Integralnym
w Boulder oraz Uniwersytetu JFK w San Francisco.

Jest autorką wielu artykułów i felietonów poświęconych rozwojowi osobistemu. Uważa, że coaching,
rozumiany jako osiąganie optymalnej efektywności w realizacji celów własnych i korporacji, to naturalny etap na drodze rozwoju liderów. Posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zapoczątkowane w koncernie farmaceutycznym Ferrosan. Współpracuje również z ICAN Institute, wydawcą “Harvard Business Review Polska“, gdzie prowadzi zajęcia z zarządzania relacjami dla nowo mianowanych menedżerów.

Dr n. med. Magdalena Namysłowska

Specjalista, psychiatra, psychoterapeuta

W 1996 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zaś rok później rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Chorób Afektywnych, dzięki czemu zdobyła szeroką wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. W 1999 roku uzyskała pierwszy, a w 2002 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii, by po czterech latach otrzymać certyfikat z psychoterapii przyznany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym samym roku obroniła również doktorat zatytułowany:

Obraz relacji małżeńskich osoby chorującej na zaburzenia afektywne i jej współmałżonka.

Pracowała na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przez 2 lata pełniąc obowiązki ordynatora.
Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką wielu publikacji
naukowych, bierze także czynny udział w konferencjach specjalistycznych – również jako prelegent. W swojej pracy zajmuje się osobami chorymi na zaburzenia depresyjne, afektywne, lękowe oraz zaburzenia odżywiania się (m.in. anoreksja i bulimia). Prowadzi konsultacje lekarskie, psychoterapię indywidualną oraz terapie małżeńskie.

Prof. dr hab. Irena Namysłowska

Profesor psychiatrii, psychoterapeuta, wykładowca

Jestem profesorem psychiatrii, pierwsze dwadzieścia lat pracowałam w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, a ostanie dwadzieścia pięć w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, której byłam kierownikiem.

Jestem także psychoterapeutą – orientacja psychoterapeutyczna, z którą się identyfikuję to z jednej strony psychoterapia indywidualna zorientowana psychodynamicznie a z drugiej terapia systemowa, przede wszystkim terapia rodzinna. Zdawałoby się, że między tymi orientacjami istnieje sprzeczność. Jest to jednak sprzeczność pozorna. Każda z nich opisuje bowiem inny poziom ludzkiej egzystencji i każda z nich nauczyła mnie trochę innej wiedzy o człowieku. Gdyby zapytano mnie o główne cechy mojej pracy, to na pierwszym miejscu wymieniłabym szacunek do odrębności drugiego człowieka, ciekawość tego jaki On jest, jaką przynosi opowieść o sobie i świecie, cierpliwość, a także pokorę. Pokorę wyrażającą się przekonaniem, że nigdy nie udaje się poznać i zrozumieć do końca drugiego człowieka zdrowego lub przeżywającego problemy emocjonalne. Wierzę, że w pracy psychiatry najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem – on pomaga w równym stopniu a może nawet większym niż leki, których znaczenia w terapii nie neguję.

Część mojego życia zawodowego to dydaktyka – przekazywanie wiedzy studentom, lekarzom i osobom uczącym się psychoterapii. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a przez ostatnie 10 lat pełniłam funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Jestem autorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, a także autorką podręcznika Terapia Rodzin, który miał II wydania i służy wielu psychoterapeutom, psychologom i psychiatrom chcącym pogłębić wiedzę z terapii rodzin. Pod moją redakcją powstał pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony psychiatrii dzieci i młodzieży – “Psychiatria Dzieci i Młodzieży” wydany przez PZWL.

Cieszę się, że dane mi jest bycie psychiatrą i terapeutą. Traktuję tę pracę jako przywilej i dar, a jeśli przy tym mogę pomagać ludziom, to wspaniale.

Agnieszka Aksamit-Oknińska

Psycholog dziecięcy

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunki: Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Społeczna) oraz studiów Podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, których profil dostosowany jest do wymogów Rady Certyfikacyjnej w USA. Odbyła staż w Fundacji Synapsiss. Związana była z Centrum Wczesnej Interwencji dla dzieci z autyzmem, gdzie pełniła funkcję Starszego Terapeuty i Koordynatora ds. Szkolenia Kadry i Stażystów oraz była członkiem zarządu w Polskim Towarzystwie Analizy Behawioralnej. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej – prowadziła zajęcia z tematyki autyzmu i terapii behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Obecnie zajmuje się kliniczną pracą z dziećmi nietypowo rozwijającymi się, z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz z trudnościami wychowawczymi. Prowadzi kompleksową terapię małego dziecka z wykorzystaniem metod Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behawior Analysis). Szerzy wiedzę o autyzmie i analizie zachowania. Interesuje się neuropsychologią (metodami badania funkcjonującego mózgu, wpływem uszkodzeń mózgu na funkcjonowanie człowieka). Realizowała prace badawcze (treningi w czasowym opracowywaniu informacji z pacjentami z afazją) w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Wierzy, że w pracy terapeutycznej kluczowe są wiedza, zaangażowanie i pasja oraz stworzenie małemu człowiekowi przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej, zbudowanie z nim ciepłej relacji opartej na zaufaniu i szacunku.

Stefan Baker

Psychoterapeuta Systemowy

Ukończył Magisterium z Psychoterapii Systemowej w Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, a wcześniej przez dwa lata studiował w Institute of Family Therapy w Londynie. Uczestniczył w kursach specjalistycznych prowadzonych przez The Anna Freud Centre, związanych z funkcjonowaniem rodziny i rozwojem osobistym. Brał udział w tygodniowych konferencjach psychoanalitycznych z relacji grupowych prowadzonych przez Tavistock. Staż odbył w państwowych przychodniach zdrowia psychicznego angielskiej służby zdrowia (NHS). Wcześniej uzyskał dwa tytuły magistra z filologii Hiszpańskiej i Rosyjskiej na University of CambridgeUniversity of London.

Pracuje terapeutycznie od 2010 – przez 7 lat pracował w opiece społecznej w Londynie, wspierając ludzi z różnych grup społecznych, kulturowych i etnicznych, w rozmaitych sytuacjach życiowych. Współpracuje ze szkołami i udziela konsultacji pracownikom i zespołom zajmującym się pracą społeczną i terapeutyczną. Uczy praktyki systemowej w różnych kontekstach – w nadchodzącym roku będzie prowadził zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – Warsaw International School of Psychology.

Zajmuje się rodzinami, parami, dziećmi i młodzieżą, i prowadzi również terapię indywidualną, w nurcie systemowym. Pomaga ludziom, u których występują między innymi: stany depresyjne i lękowe, apatia, problemy z agresją, doświadczenie traumy, niska samo-ocena, konflikty w relacjach czy problemy wychowawcze. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi o różnym pochodzeniu i różnych wyznań. Jest native speaker angielskiego, pracuje również w języku polskim i hiszpanskim.

Bardzo interesuje mnie doświadczenie, pochodzenie i indiwydualny kontekst osób z którymi pracuję, bo uważam, że są to wymiary życia które mają duży wpływ na to, jakie znaczenia przypisujemy wydarzeniom, naszym relacjom, uczuciom i problemom. Uważam, że radzimy sobie w życiu najlepiej jak tylko umiemy i jeśli bardziej zrozumiemy własne zachowanie i uczucie, może nam być łatwiej we wielu rzeczach. Podejście systemowe zakłada, że za każdym problemem kryje się niezrealizowane marzenie…

Agnieszka Binkul

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Od 2013 roku kształci się w zakresie psychoanalitycznej terapii par. Ponadto zdobyła wiedzę na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych i konferencjach, między innymi z zakresu psychoanalitycznej terapii rodzin i pedagogiki ogólnej. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Od 2004 roku prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń jedzenia i zaburzeń osobowości, a także pomaga pacjentom borykającym się z zaburzeniami nastroju, problemami natury lękowej i psychosomatycznej. Pracuje również z osobami pragnącymi rozwinąć swój potencjał życiowy i poprawić jakość relacji z innymi.

Jej praca dyplomowa nosiła tytuł „Obraz siebie i inne poznawcze korelaty zaburzeń depresyjnych u dziewcząt i kobiet z anoreksją i bulimią”.

Wcześniej prowadziła terapię, między innymi, w krakowskich ośrodkach: Poradni Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Rodzin, Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Współpracowała także z Centrum Wspierania Rodziny w Bristolu. Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych i terapię par – również w języku angielskim.

Agnieszka Carrasco-Żylicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy

Prowadzi terapię indywidualną osób cierpiących na depresję, przeżywających stratę czy trudności w relacjach. Pracuje jako terapeuta rodzinny z rodzinami, zwłaszcza mieszanymi kulturowo. Prowadzi doradztwo dla rodziców szukających pomocy w pokonywaniu trudności wychowawczych. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży.

Jest kosultanetem programów medialnych poświeconych tematyce rodzinnej jak i dziecięcej oraz autorką licznych tekstów. Prowadzi spotkania w języku francuskim i hiszpańskim.

W swojej pracy kieruje się mottem:
„Każdy ma swoją drogę do przejścia. Chce być kochany i kochać. Miłość daje pokój i siłę, a lęk jest wytworem naszej psychiki. Psychoterapia pomaga odnaleźć siły do zmiany, aby siebie i życie uczynić niepowtarzalnym dziełem sztuki”.

Andrzej Korolczuk

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”, ośrodku akredytowanymn przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Od dwudziestu lat pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię grupową, indywidualną i rodzinną.
Jest autorem wielu publikacji poruszających kwestie funkcjonowania młodzieży i problematykę okresu adolescencji.

Joanna Kotańska

Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, socjolog, trener

Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim – kształciła się w następujących specjalizacjach: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów oraz Pomoc terapeutyczna i socjalna. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zgodne z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), a także szkolenie w Szkole Trenerów Biznesu TROP. Ukończyła pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (Mentalization Based Treatment) – prowadzący Henning Jordet (trener MBT certyfikowany przez Anna Freud Centre w Londynie). Uczestniczyła także w warsztacie Introduction to Somatic Experiencing (metoda opracowana przez Peter’a Levine’a) pod auspicjami Somatic Experiencing Trauma Institute (prowadząca Ursula Funke-Kaiser).
Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Poradni MONAR w Warszawie – prowadziła terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych. Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeutka zdobywała między innymi w: Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni OPTA i Stowarzyszeniu LAMBDA, oraz w Grupie Synapsis. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii prowadzi terapię indywidualną krótko i długoterminową osób dorosłych w obszarze: trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, kryzysów życiowych, depresji. Prowadzi także terapię par. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a swoją pracę poddaje superwizji u superwizora rekomendowanego przez PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ireneusz Sielski 

Roczny urlop. Spotkania możliwe tylko na Skype.

Kontakt: ireneusz.sielski@gmail.com

Psychoterapeuta o orientacji systemowej w podejściu kolaboratywnym oraz terapii Gestalt, ekspert w pracy z parami, małżeństwami i rodzinami.

Kształcił się głównie w USA. Ukończył studia magisterskie oraz dwuletni kurs terapii Gestalt na wydziale Terapii Rodzin i Małżeństw na Southern Connecticut State University. Jest absolwentem rocznego szkolenia ustawień systemowych w New England Institute of Systemic Constellations, jak również treningu dla menedżerów (Pathways I, Pathways II) na Uniwersytecie Yale. Uzyskał dyplom Magistra Sztuki i Pedagogiki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Doświadczenie psychoterapeutyczne uzyskał m.in. na stażach w: Klinice Rodzinnej Southern Connecticut State University, na oddziale Mental, Behavioral Health szpitala The Hospital of Central Connecticut oraz w poradni Youth and Social Services miasta Cheshire w Connecticut. Pracował również na stanowisku muzykoterapeuty w Klubie Profilaktyczno-Wychowawczym w Poznaniu (obecnie Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży). Przez 15 lat zajmował się badaniami oraz współzarządzał zespołami badawczymi w School of Medicine, Child Study Center Uniwersytetu Yale. Pozostaje pod stałą superwizją Dr. Małgorzaty Kosteckiej-Walenty, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz profersora J. Edwarda Lyncha, dyrektora wydziału Marriage and Family Therapy na Southern Connecticut State University.

Prowadzi terapię indywidualną, par i małżeństw, rodzin, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia grupowe. Specjalizuje się w problematyce konfliktów rodzinnych, małżeńskich, oraz pracy nad indywidualnym rozwojem, radzeniem sobie ze stanami lękowymi, depresyjnymi, traumą i żalem po stracie. Posiada doświadczenie w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych. Prowadzi terapię zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii, prowadził również zajęcia w ramach studiów anglojęzycznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warsaw International Studies in Psychology).

Dr n.med. Karolina Czarnowicz-Srebnicka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w 2012 r. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. W 2015r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2018r. pracuje na stanowisku Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”, w latach 2012-2018 pracowała na stanowisku Ordynatora Oddziału Dziennego Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie.

Jest członkiem sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu a także zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń tikowych, zaburzeń psychotycznych.

Anna Magdalena Ostasz

W roku 2005 ukończyłam studia na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Rok później rozpoczęłam pięcioletnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ramach szkolenia uzyskałam teoretyczne podstawy czterech orientacji: psychodynamicznej, humanistycznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. W mojej pracy wykorzystuje różne metody terapii chcąc zrozumieć na ile jest to możliwe osobę, która zdecydowała się ze mną spotkać.

Prowadzę terapię indywidualną i terapię par. Jestem w superwizji indywidualnej od 2013r.

Prowadzę również konsultacje z rodzicami dotyczące pomocy dziecku z różnymi zaburzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Anna Friedmann

Psycholog, Psychoterapeuta

Mama trzech synów.

Absolwentka Wydziału Psychologii na SWPS ze specjalizacją Negocjacje i Mediacje.
Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Intra, w nurcie integratywnym.
W pracy z pacjentami porusza się po obszarach nurtów humanistyczno-egzystencjalnych (Gestalt,
Psychoterapia zorientowana na emocje -EFT) oraz psychodynamicznej i analitycznej.
W podejściu do terapii kieruje się poglądem, że każdy człowiek to indywidualna historia, mogąca
mieścić się w danych kategoriach diagnostycznych, jednak w przebiegu doświadczania życia, od
jego pierwszych chwil – unikatowa i niepowtarzalna.
Obszarem jej szczególnego zainteresowania i pogłębiania dalszego rozwoju
zawodowego jest psychosomatyka i to jak subtelnie łączy elementy świata
wewnętrznych przeżyć człowieka ze zdrowiem fizycznym.
Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej i grupowej.
Staż kliniczny odbyła w 2008 i 2009 r w Poradni Szpitala Psychiatrycznego przy ul.
Nowowiejskiej w Warszawie i w Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie, w
terapii indywidualnej i grupowej.
Obszary pracy terapeutycznej: terapia indywidualna krótko i długoterminowa:
nerwice (zaburzenia lękowe), depresje, interwencje kryzysowe( trudne zmiany w
życiu), kryzysy rozwojowe / osobowościowe, trudności w relacjach z innymi / w
związku, doświadczenia nadużycia/przemocy, doświadczenia DDA/współuzależnienia, zaburzenia
psychosomatyczne.

Prowadzi terapię również w języku angielskim.

Dr Aldona Krawczyk

Specjalista psychiatra, certyfikowana terapeutka środowiskowa.

Dr Aldona Krawczyk – specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta środowiskowy, wieloletni pracownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN)  w Warszawie, od 2011 pracuje w Ośrodku Terapii w Środowiku (IPiN). Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W okresie studiów i specjalizacji odbywała staże w Wielkiej Brytanii, ukończyła także czteroletnią szkołę psychoterapii behawioralno – poznawczej (CBT). Absolwentka i trenerka szkolenia z podejścia opartego na otwartym dialogu prowadzonego przez Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz Dialogische Praxis, Berlin. Konsultacje w języku angielskim.

“Praca jest moją pasją, daje mi wiele satysfakcji i uczy pokory, cenię rozmowy z ludźmi, każdego dnia uczę się czegoś nowego… Interesuję się dobrą literaturą, filmem, podziwiam piękne zdjęcia, lubię podróżować. Priorytetem w życiu jest dla mnie rodzina, a uśmiech na twarzach moich dzieci jest bezcenny” – mówi o sobie dr Krawczyk

Agnieszka Piekarska-Ciećwierz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, 4-letniego podyplomowego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia Opta w Warszawie oraz 1,5-rocznego szkolenia z zakresu Psychotraumatologii- Pomorskiej Fundacji Psychotraumatologii przy współpracy z Fundacją Psychotraumatologii z Monachium.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w Ośrodku profilaktyczno-wychowawczym Michael w Warszawie, gdzie pracowała z rodzinami w sytuacji konfliktów i problemów wychowawczych, poradni rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w psychoterapeutycznej poradni Adeste.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii indywidualnej oraz par i rodzin w ujęciu systemowym. Zawodowo pracuje z młodzieżą i dorosłymi, a także z parami i rodzinami.
„ Czerpię niezwykłą satysfakcję mogąc towarzyszyć moim klientom w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju i sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Uważam, że psychoterapia jest jedną z lepszych opcji poznawania i budowania siebie.”

Dr n. med. Sławomir Murawiec 

Specjalista psychiatra i psychoterapeuta

Dr n med. z ponad 20-to letnim doświadczeniem. Ponad 15 lat pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilu lat pracuje w praktyce prywatnej.

Posiada duże doświadczenie w leczeniu różnych rodzajów problemów dotyczących zdrowia psychicznego, zarówno z zastosowaniem farmakoterapii (leków) jak i psychoterapii. Jest twórca wielu oryginalnych koncepcji dotyczących leczenia, między innymi metody „profilowania doboru leków do potrzeb pacjenta”, na temat której opublikował wiele artykułów i wygłosił wiele wystąpień naukowych na konferencjach adresowanych do specjalistów.

Jest autorem wielu prac naukowych i popularno- naukowych, opartych na najnowszych doniesieniach i wiedzy, łączącej wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń psychicznych.
Opublikował także wiele rozdziałów w książkach i podręcznikach psychiatrii i psychoterapii. Jest współautorem kilku książek, między innymi: „Od neurobiologii do psychoterapii”,„ Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”.
Jako ekspert, a także jako Rzecznik Prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wielokrotnie wypowiadał się w mediach na tematy związane z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego i ich leczenia.

Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria” oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jest także laureatem nagrody „Złota Synapsa” przyznanej w 2018 w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”.

Rafał Świeżak

Psychoterapeuta, magister socjologii

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (magister socjologii) oraz na Wydziale Prawa i Administracji. 

Ukończył całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje jako psychoterapeuta od 2005 roku.  Wcześniej współpracował ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Gminy Bemowo oraz Centrum Psychologiczno-Medycznym Mabor.

Łączy pracę psychoterapeutyczną z pracą w biznesie oraz zaangażowaniem na rzecz trzeciego sektora.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par, małżeństw i rodzin.

Mariola Bylińska

psycholog, pedagog

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu SWPS, obecnie po zakończeniu 4-letniego szkolenia Psychoterapii CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, poradni psychologiczno pedagogicznej, na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, oraz w całodobowym centrum terapii. Uczestniczyła w licznych szkoleniach. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Mój zakres zainteresowań i pracy to głównie zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, trudności w obszarze regulacji emocji. Współpracuję z rodzinami i dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.