WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Cały zespół

Jagna Ambroziak

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener i coach

Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła staże w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości oraz na Oddziale Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wcześniej związana z Centrum Biomedycznym Promenada oraz Instytutem Psychoimmunologii, dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii.

Pomaga w szeroko pojętym rozwoju oraz osiąganiu trwałej zmiany, zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym. Jako pierwsza osoba w Polsce i jedna z trzech w Europie zdobyła certyfikat coacha
Integral Coaching Canada, instytucji będącej trzonem Katedry Coachingu w Instytucie Integralnym
w Boulder oraz Uniwersytetu JFK w San Francisco.

Jest autorką wielu artykułów i felietonów poświęconych rozwojowi osobistemu. Uważa, że coaching,
rozumiany jako osiąganie optymalnej efektywności w realizacji celów własnych i korporacji, to naturalny etap na drodze rozwoju liderów. Posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zapoczątkowane w koncernie farmaceutycznym Ferrosan. Współpracuje również z ICAN Institute, wydawcą „Harvard Business Review Polska„, gdzie prowadzi zajęcia z zarządzania relacjami dla nowo mianowanych menedżerów.

Dr n. med. Magdalena Namysłowska

Specjalista, psychiatra, psychoterapeuta

W 1996 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zaś rok później rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Chorób Afektywnych, dzięki czemu zdobyła szeroką wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. W 1999 roku uzyskała pierwszy, a w 2002 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii, by po czterech latach otrzymać certyfikat z psychoterapii przyznany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym samym roku obroniła również doktorat zatytułowany:

Obraz relacji małżeńskich osoby chorującej na zaburzenia afektywne i jej współmałżonka.

Pracowała na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przez 2 lata pełniąc obowiązki ordynatora.
Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką wielu publikacji
naukowych, bierze także czynny udział w konferencjach specjalistycznych – również jako prelegent.
W swojej pracy zajmuje się osobami chorymi na zaburzenia depresyjne, afektywne, lękowe oraz zaburzenia odżywiania się (m.in. anoreksja i bulimia). Prowadzi konsultacje lekarskie, psychoterapię indywidualną oraz terapie małżeńskie.

Prof. dr hab. Irena Namysłowska

Profesor psychiatrii, psychoterapeuta, wykładowca

Jestem profesorem psychiatrii, pierwsze dwadzieścia lat pracowałam w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, a ostanie dwadzieścia pięć w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, której byłam kierownikiem.

Jestem także psychoterapeutą – orientacja psychoterapeutyczna, z którą się identyfikuję to z jednej strony psychoterapia indywidualna zorientowana psychodynamicznie a z drugiej terapia systemowa, przede wszystkim terapia rodzinna. Zdawałoby się, że między tymi orientacjami istnieje sprzeczność. Jest to jednak sprzeczność pozorna. Każda z nich opisuje bowiem inny poziom ludzkiej egzystencji i każda z nich nauczyła mnie trochę innej wiedzy o człowieku. Gdyby zapytano mnie o główne cechy mojej pracy, to na pierwszym miejscu wymieniłabym szacunek do odrębności drugiego człowieka, ciekawość tego jaki On jest, jaką przynosi opowieść o sobie i świecie, cierpliwość, a także pokorę. Pokorę wyrażającą się przekonaniem, że nigdy nie udaje się poznać i zrozumieć do końca drugiego człowieka zdrowego lub przeżywającego problemy emocjonalne. Wierzę, że w pracy psychiatry najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem – on pomaga w równym stopniu a może nawet większym niż leki, których znaczenia w terapii nie neguję.

Część mojego życia zawodowego to dydaktyka – przekazywanie wiedzy studentom, lekarzom i osobom uczącym się psychoterapii. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a przez ostatnie 10 lat pełniłam funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Jestem autorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, a także autorką podręcznika Terapia Rodzin, który miał II wydania i służy wielu psychoterapeutom, psychologom i psychiatrom chcącym pogłębić wiedzę z terapii rodzin. Pod moją redakcją powstał pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony psychiatrii dzieci i młodzieży – „Psychiatria Dzieci i Młodzieży” wydany przez PZWL.

Cieszę się, że dane mi jest bycie psychiatrą i terapeutą. Traktuję tę pracę jako przywilej i dar, a jeśli przy tym mogę pomagać ludziom, to wspaniale.

Agnieszka Aksamit-Oknińska

Psycholog dziecięcy

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunki: Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Społeczna) oraz studiów Podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, których profil dostosowany jest do wymogów Rady Certyfikacyjnej w USA. Odbyła staż w Fundacji Synapsiss. Związana była z Centrum Wczesnej Interwencji dla dzieci z autyzmem, gdzie pełniła funkcję Starszego Terapeuty i Koordynatora ds. Szkolenia Kadry i Stażystów oraz była członkiem zarządu w Polskim Towarzystwie Analizy Behawioralnej. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej – prowadziła zajęcia z tematyki autyzmu i terapii behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Obecnie zajmuje się kliniczną pracą z dziećmi nietypowo rozwijającymi się, z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz z trudnościami wychowawczymi. Prowadzi kompleksową terapię małego dziecka z wykorzystaniem metod Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behawior Analysis). Szerzy wiedzę o autyzmie i analizie zachowania. Interesuje się neuropsychologią (metodami badania funkcjonującego mózgu, wpływem uszkodzeń mózgu na funkcjonowanie człowieka). Realizowała prace badawcze (treningi w czasowym opracowywaniu informacji z pacjentami z afazją) w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Wierzy, że w pracy terapeutycznej kluczowe są wiedza, zaangażowanie i pasja oraz stworzenie małemu człowiekowi przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej, zbudowanie z nim ciepłej relacji opartej na zaufaniu i szacunku.

Stefan Baker

Psychoterapeuta Systemowy

Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, i także terapię pary i rodzin. Pomaga ludziom, u których występują między innymi: stany depresyjne i lękowe, apatia, problemy z agresją, doświadczenie traumy, niska samo-ocena, trudności w relacjach czy problemy wychowawcze. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi o różnym pochodzeniu, różnej orientacji seksualnej i różnych wyznań. Jest native speaker angielskiego, pracuje również w języku polskim i hiszpanskim.

Czteroletnie wykształcenie psychoterapeutyczne zdobył w Wielkiej Brytanii gdzie ukończył Magisterium z Psychoterapii Systemowej w Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, i wcześniej przez dwa lata studiował w Institute of Family Therapy w Londynie. Uczestniczył w kursach specjalistycznych prowadzonych przez The Anna Freud Centre, związanych z funkcjonowaniem rodziny i rozwojem dzieci i adolescentów. Brał udział dwukrotnie w tygodniowych konferencjach psychoanalitycznych z relacji grupowych prowadzonych przez Tavistock Group Relations. Dwa roczne staży odbył w państwowych przychodniach zdrowia psychicznego angielskiej służby zdrowia (NHS) w Londynie. Wcześniej uzyskał dwa tytuły magistra z filologii Hiszpańskiej i Rosyjskiej na University of Cambridge i University of London.

Pracuje terapeutycznie od 2010 – przez 7 lat pracował w opiece społecznej w Londynie, wspierając ludzi z różnych grup społecznych, kulturowych i etnicznych. Współpracował ze szkołami i udzielał konsultacje pracownikom i zespołom zajmującym się pracą społeczną i terapeutyczną. Uczył praktyki systemowej i psychoterapii międzykulturowej w różnych kontekstach – w poprzednich latach prowadził zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – Warsaw International School of Psychology i na Uniwersytecie SWPS.

Jest pod stałą superwizją certyfikowanej superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i uczestniczy w grupach superwizyjnych z zakresu psychoanalitycznej terapii pary. W swojej pracy terapeutycznej łączy podejścia systemowe i psychoanalityczne.

Publikacje

2022 – ‘Diagnoza Pary Międzykulturowej’ [transl. ‘Diagnosing Cross-Cultural Couples’], S. Baker; B. Zalewski; Hanna Pinkowska-Zielińska, Diagnoza w Psychoterapii Par, Tom II: Specyficzne Zjawiska w Diagnostyce Par, red. nauk. Bartosz Zalewski & Hanna Pinkowska-Zielińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (pp323-361).

Agnieszka Binkul

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Od 2013 roku kształci się w zakresie psychoanalitycznej terapii par. Ponadto zdobyła wiedzę na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych i konferencjach, między innymi z zakresu psychoanalitycznej terapii rodzin i pedagogiki ogólnej. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Od 2004 roku prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń jedzenia i zaburzeń osobowości, a także pomaga pacjentom borykającym się z zaburzeniami nastroju, problemami natury lękowej i psychosomatycznej. Pracuje również z osobami pragnącymi rozwinąć swój potencjał życiowy i poprawić jakość relacji z innymi.

Jej praca dyplomowa nosiła tytuł „Obraz siebie i inne poznawcze korelaty zaburzeń depresyjnych u dziewcząt i kobiet z anoreksją i bulimią”.

Wcześniej prowadziła terapię, między innymi, w krakowskich ośrodkach: Poradni Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Rodzin, Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Współpracowała także z Centrum Wspierania Rodziny w Bristolu. Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych i terapię par – również w języku angielskim.

Andrzej Korolczuk

(możliwość zapisów chwilowo wstrzymana)

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, ośrodku akredytowanymn przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Od dwudziestu lat pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię grupową, indywidualną i rodzinną.
Jest autorem wielu publikacji poruszających kwestie funkcjonowania młodzieży i problematykę okresu adolescencji.

Ireneusz Sielski 

Spotkania możliwe tylko na Zoomie.

Kontakt: ireneusz.sielski@gmail.com

Psychoterapeuta o orientacji systemowej w podejściu eklektycznym, EMDR oraz terapii Gestalt, ekspert w pracy z klientami indywidualnymi, parami, małżeństwami i rodzinami.

Kształcił się głównie w USA. Ukończył studia magisterskie oraz dwuletni kurs terapii Gestalt na wydziale Terapii Rodzin i Małżeństw na Southern Connecticut State University. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR International Association. Uzyskał dyplom Magistra Sztuki i Pedagogiki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Doświadczenie psychoterapeutyczne uzyskał m.in. na stażach w: Klinice Rodzinnej Southern Connecticut State University, na oddziale Mental, Behavioral Health szpitala The Hospital of Central Connecticut oraz w poradni Youth and Social Services miasta Cheshire w Connecticut. Pracował również na stanowisku muzykoterapeuty w Klubie Profilaktyczno-Wychowawczym w Poznaniu (obecnie Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży). Przez 15 lat zajmował się badaniami oraz współzarządzał zespołami badawczymi w School of Medicine, Child Study Center Uniwersytetu Yale.

Prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi, par i małżeństw, rodzin, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia grupowe. Specjalizuje się w problematyce leczenia traumy, stanów lękowych, depresji, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, pracy nad indywidualnym rozwojem, oraz radzeniem sobie z żalem po stracie. Posiada doświadczenie w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych. Prowadzi terapię zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii, prowadził również zajęcia w ramach studiów anglojęzycznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warsaw International Studies in Psychology).
Od 2020 roku przebywa w stanie Connecticut, USA, gdzie jest certyfikowanym psychoterapeutą.

Dr n.med. Karolina Czarnowicz-Srebnicka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w 2012 r. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. W 2015r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2018r. pracuje na stanowisku Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”, w latach 2012-2018 pracowała na stanowisku Ordynatora Oddziału Dziennego Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie.

Jest członkiem sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu a także zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń tikowych, zaburzeń psychotycznych.

Anna Magdalena Ostasz

W roku 2005 ukończyłam studia na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Rok później rozpoczęłam pięcioletnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ramach szkolenia uzyskałam teoretyczne podstawy czterech orientacji: psychodynamicznej, humanistycznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. W mojej pracy wykorzystuje różne metody terapii chcąc zrozumieć na ile jest to możliwe osobę, która zdecydowała się ze mną spotkać.

Prowadzę terapię indywidualną i terapię par. Jestem w superwizji indywidualnej od 2013r.

Prowadzę również konsultacje z rodzicami dotyczące pomocy dziecku z różnymi zaburzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Anna Friedmann

Psycholog, Psychoterapeuta

Mama trzech synów.

Absolwentka Wydziału Psychologii na SWPS ze specjalizacją Negocjacje i Mediacje.
Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Intra, w nurcie integratywnym.
W pracy z pacjentami porusza się po obszarach nurtów humanistyczno-egzystencjalnych (Gestalt,
Psychoterapia zorientowana na emocje -EFT) oraz psychodynamicznej i analitycznej.
W podejściu do terapii kieruje się poglądem, że każdy człowiek to indywidualna historia, mogąca
mieścić się w danych kategoriach diagnostycznych, jednak w przebiegu doświadczania życia, od
jego pierwszych chwil – unikatowa i niepowtarzalna.
Obszarem jej szczególnego zainteresowania i pogłębiania dalszego rozwoju
zawodowego jest psychosomatyka i to jak subtelnie łączy elementy świata
wewnętrznych przeżyć człowieka ze zdrowiem fizycznym.
Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej i grupowej.
Staż kliniczny odbyła w 2008 i 2009 r w Poradni Szpitala Psychiatrycznego przy ul.
Nowowiejskiej w Warszawie i w Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie, w
terapii indywidualnej i grupowej.
Obszary pracy terapeutycznej: terapia indywidualna krótko i długoterminowa:
nerwice (zaburzenia lękowe), depresje, interwencje kryzysowe( trudne zmiany w
życiu), kryzysy rozwojowe / osobowościowe, trudności w relacjach z innymi / w
związku, doświadczenia nadużycia/przemocy, doświadczenia DDA/współuzależnienia, zaburzenia
psychosomatyczne.

Prowadzi terapię również w języku angielskim.

Dr Aldona Krawczyk

Specjalista psychiatra, certyfikowana terapeutka środowiskowa.

Specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta środowiskowy, wieloletni pracownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN)  w Warszawie, od 2011 pracuje w Ośrodku Terapii w Środowiku (IPiN). Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W okresie studiów i specjalizacji odbywała staże w Wielkiej Brytanii, ukończyła także czteroletnią szkołę psychoterapii behawioralno – poznawczej (CBT). Absolwentka i trenerka szkolenia z podejścia opartego na otwartym dialogu prowadzonego przez Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz Dialogische Praxis, Berlin. Konsultacje w języku angielskim.

„Praca jest moją pasją, daje mi wiele satysfakcji i uczy pokory, cenię rozmowy z ludźmi, każdego dnia uczę się czegoś nowego… Interesuję się dobrą literaturą, filmem, podziwiam piękne zdjęcia, lubię podróżować. Priorytetem w życiu jest dla mnie rodzina, a uśmiech na twarzach moich dzieci jest bezcenny” – mówi o sobie dr Krawczyk

Agnieszka Piekarska-Ciećwierz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, 4-letniego podyplomowego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia Opta w Warszawie oraz 1,5-rocznego szkolenia z zakresu Psychotraumatologii- Pomorskiej Fundacji Psychotraumatologii przy współpracy z Fundacją Psychotraumatologii z Monachium.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w Ośrodku profilaktyczno-wychowawczym Michael w Warszawie, gdzie pracowała z rodzinami w sytuacji konfliktów i problemów wychowawczych, poradni rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w psychoterapeutycznej poradni Adeste.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii indywidualnej oraz par i rodzin w ujęciu systemowym. Zawodowo pracuje z młodzieżą i dorosłymi, a także z parami i rodzinami.
Czerpię niezwykłą satysfakcję mogąc towarzyszyć moim klientom w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju i sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Uważam, że psychoterapia jest jedną z lepszych opcji poznawania i budowania siebie.

Rafał Świeżak

Psychoterapeuta, magister socjologii

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (magister socjologii) oraz na Wydziale Prawa i Administracji. 

Ukończył całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje jako psychoterapeuta od 2005 roku.  Wcześniej współpracował ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Gminy Bemowo oraz Centrum Psychologiczno-Medycznym Mabor.

Łączy pracę psychoterapeutyczną z pracą w biznesie oraz zaangażowaniem na rzecz trzeciego sektora.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par, małżeństw i rodzin.

Mariola Bylińska

Psycholog, Pedagog

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu
SWPS, obecnie po zakończeniu 4-letniego szkolenia Psychoterapii CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, poradni psychologiczno pedagogicznej, na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, oraz w całodobowym centrum terapii.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Mój zakres zainteresowań i pracy to głównie zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, trudności w obszarze regulacji emocji.
Współpracuję z rodzinami i dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Katarzyna Grott

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Doświadczenie zdobywam pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP na stanowisku Psycholog na oddziale Rehabilitacyjnym.

W 2016 roku odbyłam staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu. Pracuję w podjęciu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z klientami (dorosłymi, nastolatkami i dziećmi ) stojącymi w obliczu problemów emocjonalnych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. W pracy korzystam z umiejętności i zasobów zdobytych na szkoleniach – praca metodą Kids’ Skills – „Damy Radę!” i „Jestem z Ciebie dumny!” oraz z osobami stosującymi przemoc jako specjalista ” Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc – SPOSP”.

Zajmuję się wsparciem osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych – depresja, lęki, problemy rodzinne, przemoc domowa, wydarzenia traumatyczne oraz praca z żałobą.

Michał Krześniak

Psycholog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, trener, trener empatii i komunikacji

Magister nauk humanistycznych. Prowadzi konsultacje i sesje indywidualne, współprowadzi autorskie grupy terapeutyczno – rozwojowe dla młodych (18-28 lat) oraz grupy rozwoju osobistego i warsztaty asertywności i komunikacji w ramach Ambulatorium Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ukończył Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok, Program Rozwoju Osobistego oparty na komunikacji NVC, schematach J. Younga, metodach projekcyjnych Jung.

Odbył szkolenie na temat seksualności dzieci i młodzieży w Niepublicznym Ośrodku. Doskonalenia Nauczycieli “Poza Schematami” oraz Inherited Family Trauma Diagnosis and Resolution in Individual Sessions with Mark Wolynn, The Family Constellation Institute. Pracował z dziećmi i młodzieżą w czasie ponad rocznego wolontariatu w Ognisku Muranów.

W pracy staram się dawać własną autentyczność, akceptację i empatię, pamiętając, że terapeuta w szacunku wspiera człowieka w zrozumieniu siebie oraz dążeniu do rozwoju, zdrowia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Moim zdaniem, terapeuta jest osobą, która stara się dostrzec człowieka z jego bólem, niezależnie od jego wieku i pomaga dostrzec mu samego siebie. Osoba uczy się dawać sobie wsparcie, zrozumienia i zaufanie. Często, mimo troski, trudno nam widzieć bliskich i trudno być nam przez nich widzianymi. To, co często nie pozwala dostrzec drugiego człowieka, jest własny ból przykryty bandażem mechanizmów obronnych i schematów, które w procesie staramy się zrozumieć. Słuchając z uwagą nazywam uczucia pacjentów i kryjące się za nimi potrzeby, w myśl systemu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, z którego stale czerpię inspirację. Jestem też uważny na przekonania i wartości, które często kryją się za niezauważalnymi zwrotami, słowami a nierzadko stoją za działaniami i powtarzanymi schematami. W pracy z uzależnieniami staram się pamiętać o pokorze uwzględniając rolę, jaką spełnia zachowanie bądź substancja w życiu człowieka oraz potrzeby, jakie za tym stoją. Widzę sens w pracy nad odbudową kontroli oraz umiejętności zdrowego zaspokajania swoich potrzeb i przeżywania emocji w kontakcie z całym sobą.

W dużej mierze interesują mnie sposoby odbudowywania zerwanych więzi, praca z traumą transgeneracyjną (pokoleniową) oraz integracja różnych przeżyć z psychiką na poziomie świadomym, także przeżyć psychodelicznych. Ciekawią mnie zagadnienia związane z budowaniem i utrzymaniem relacji oraz wypaleniem zawodowym. W moim podejściu wartościami są powracanie do otwartości na swoje ograniczenia, szacunek do drugiego człowieka i zaufanie indywidualnej drodze każdego z nas, którą można określić jako powracanie do własnej autonomii w poczuciu przynależności.

Aleksandra Przybyszewska-Stępniak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno- Społecznego SWPS w Warszawie. Ukończyłam psychologię kliniczną w języku angielskim – w tym języku pracuję na co dzień. Jestem osobą dwujęzyczną, dorastałam na Bliskim Wschodzie. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie pracując w fundacjach i przedszkolach dla dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem. Odbyłam staże na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i praktyki w Centrum Psychoterapii . Wszystkie te miejsca nauczyły mnie bardzo dużo i wyznaczyły mi dalszą drogę. Po zakończeniu studiów pracuję jako psycholog szkolny w szkołach międzynarodowych i przyjmuję w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. Przedtem byłam związana z Centrum Wspierania Rozwoju Asan na Warszawskim Ursynowie. W swojej codziennej pracy szczególnie  zwracam uwagę na dzieci i młodzież Trzeciej Kultury, osób wielojęzycznych, osób innej narodowości mieszkających w Polsce. Jestem tu również dla rodziców i rodzin, które powracają do kraju po wielu latach na emigracji. Jestem studentką II roku Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – ReGeneracja & Laboratorium Psychoedukacji

Urszula Żachowska

Psycholog, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność psychoterapia). Obecnie w trakcie 4-letniego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, szkolącego w oparciu o podejście psychoanalityczne. Odbyła szkolenie pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Psychologii Trzeciego Wieku, kursu przygotowującego do pracy z osobami w wieku senioralnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Centrum Wspierania Rodzin oraz w przedszkolu integracyjnym. Ponadto, doświadczenia kliniczne i terapeutyczne nabywała na licznych stażach, pracując również z osobami dorosłymi m.in. na Oddziale Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

W pracy terapeutycznej kieruje się przede wszystkim tworzeniem przestrzeni do swobodnego mówienia, szacunkiem do tego, co wyjątkowe oraz empatycznym słuchaniem i zrozumieniem. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

W WOPP prowadzi konsultacje i psychoterapie osób dorosłych i młodzieży.

Monika Szejgiec

Psycholog, psychoterapeuta

Studiowała psychologię na SWPS, a następnie kształciła się w szkole psychoterapii integracyjnej MABOR. Ukończyła również czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamiczne w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej.

Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami w podejściu systemowym i psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywała między innymi w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Poradni Specjalistycznej – Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia. Pracowała również w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania i prywatnej poradni psychologicznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje i pracuje pod regularną superwizją. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz rozwoju osobistego. Jest również absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, public relations na SGH i ma doświadczenie biznesowe.

Aleksandra Lipska

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii

Z wyróżnieniem ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczęła specjalizację z psychiatrii w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, doświadczenie zdobywa także w funkcjonującej przy Instytucie poradni.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach – m. in Szkole Młodych Psychiatrów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, II Kongresie ADHD, Warsztatach z kontaktu z osobą w kryzysie psychicznym.

Sandra Pasek

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką i psychologiem, ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Podstawą mojej pracy jest nurt humanistyczny, korzystam również z narzędzi psychoterapii psychodynamicznej i Terapii Schematów. Ponad 4 lata współpracowałam z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (pracowałam w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania oraz w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego) gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Obecnie pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności z obszaru zaburzeń depresyjnych i lękowych, potrzebują zmian w życiu zawodowym lub osobistym, mają zaniżone poczucie własnej wartości, odczuwają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty z tematyki radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, asertywności. Pracuję w języku polskim i angielskim, pod stałą superwizją.

Tatiana Szczepaniak

Psycholog, Psychoterapeuta CBT

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia oraz półtoraroczne, certyfikowane szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu podyplomowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonym przez atestowany ośrodek Centrum CBT Edu w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTTPB. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do stosowania narzędzia ADOS-2 i Stanford-Binet5.
Doświadczenie kliniczne zdobywam pracując w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci szpitala w Józefowie oraz w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. Udzielam wsparcia dzieciom (od 10 r.ż), nastolatkom oraz osobom dorosłym. Prowadzę diagnozę pacjentów, terapię indywidualną i grupową w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). W szczególności specjalizuję się w pracy z trudnościami z obszaru zaburzeń lękowych (fobie specyficzne, społeczne, ataki paniki, OCD), PTSD. Prowadzę także terapię osób z Zespołem Aspergera i ADHD oraz konsultacje rodzicielskie.W pracy stawiam przede wszystkim na tworzenie relacji opartej na szacunku, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Anna Wójs-Ziarko

Psycholog, Terapeuta rodzinny

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, studia dzienne, po rocznej praktyce w Hamburgu, ukończyła w 1994 r. Po blisko 20 latach pracy w sektorze biznesowym rozpoczęła ścieżkę edukacyjno-zawodową w kierunku psychologii.
W 2017 r. ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS kierunek psychologii klinicznej. W trakcie studiów uczestniczyła w licznych stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Między innymi zaangażowana w pracę na terenie PZP w szpitalu przy ul. Wołoskiej w latach 2015-2017, na oddziale dzieci i młodzieży Szpitala WUM-u, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale zaburzeń osobowości i leczenia bezsenności w latach 2016-2020 . Do XII 2022 kontynuowała pracę terapeutyczną z pacjentami klinicznymi w Przychodni Zdrowia Psychicznego Instytutu .
W szkole psychoterapii integracyjnej MABOR ukończyła dwa lata nauki przygotowując się do zawodu terapeuty rodzinnego. Aktualnie kończy czteroletni kurs w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej.
Pracuje indywidualnie z pacjentami dorosłymi, parami i rodzinami.
Bazowe nurty terapeutyczne, to systemowy i psychodynamiczny, jednocześnie korzysta z narzędzi i technik behawioralno-poznawczych.

Norbert Kuczko

Psychoterapeuta

Ukończył całościowe 4-letnie szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Szkole Terapii Systemowej w Krakowie. W pracy kieruje się podejściem integrującym ujęcie systemowe oraz psychodynamiczne.

Absolwent studiów filozoficzno-teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz podyplomowych studiów coachingu i mentoringu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

Pracuje z osobami dorosłymi oraz parami a także rodzinami.
Pomaga osobom, które mają trudności w relacjach, doświadczają zaburzeń nastroju, stanów lękowych, doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych oraz depresji.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Mateusz Kurek

Psycholog

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność psychoterapeutyczna). Doświadczenie zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, gdzie pracował z młodymi dorosłymi w duchu dwóch najbliższych mu podejść terapeutycznych: poznawczo-behawioralnego (CBT) oraz Terapii Schematów. Stale podnosząc swoje kwalifikacje, brał udział w szkoleniach m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, dialogu motywującego oraz licznych kursach dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoedukacją w formie warsztatów oraz konsultacji indywidualnych.

Joanna Pstrągowska

Psycholog, Pedagog specjalny, Terapeutka dziecięca

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutką dziecięcą. Bliskie jest mi Porozumienie Bez Przemocy, rodzicielstwo bliskości, terapia przez zabawę. Ukończyłam Uniwersytet SWPS, Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt, kurs EFST-P czyli Skoncentrowany na Emocjach Trening Umiejętności dla Rodziców oraz inne, liczne szkolenia. Pracuję pod superwizją.

W swojej pracy pomagam dzieciom odnaleźć się w świecie społecznych interakcji, a dorosłym tworzyć dobre relacje ze sobą i innymi. Wspieram dzieci w radzeniu sobie z rudościami emocjonalnymi, lękiem, zmartwieniami. Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dziec z autyzmem, ADHD.

Na człowieka patrzę holistycznie. Zaglądam pod powierzchnię zachowania i poszukuję jego przyczyn. Skupiam się na mocnych stronach dziecka oraz dorosłego. Pomagam odnaleźć spokój i poczucie własnej wartości. Głęboko wierzę, że zmiana jest możliwa dla każdego kto jej pragnie.

Jestem współautorką pierwszych w Polsce Treningów Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem klocków – TUS Bricks&Play.

W 2021 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla dzieci wydało moją książkę „Noro-1”Jest to bajka dla dzieci o emocjach i relacjach. Jestem również autorką rozdziału o relacjach rodzeństwa w książce „Mamy dla Mamy”, artykułu dla Bliżej Przedszkola „Jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci?”, oraz artykułu dla portalu Juniorowo „Gdy dziecko jest smutne – po prostu bądź”

Julia Michalska

Psycholog, Psychoterapeutka psychoanalityczna

Jestem psycholożką i psychoterapeutką psychoanalityczną po całościowym szkoleniu terapeutycznym. Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia. Filarem mojego podejścia jest głębokie uznanie indywidualności każdej osoby oraz ciekawość. Uważam, że poprzez zaciekawienie terapeuty możemy doświadczyć tego uczucia wobec siebie a to jest początek poruszającej, uwalniającej, ale też często trudnej drogi w rozumieniu siebie i swoich mechanizmów. Również tych nieświadomych. Moją największą inspiracją jest psychoanaliza Lacanowska oraz klasyczna Freudowska. Dlatego oprócz bezpiecznej relacji pełnej zaufania skupiam się na języku i nieświadomości. Wierzę, że to właśnie te czynniki pozwalają nam dotrzeć najgłębiej w rozumieniu siebie. Dzięki nieświadomości możemy zbliżyć się do indywidualnej prawdy podmiotu. A ona ujawnia nam się m.in. w języku, historii osobistej, pomyłkach słownych, snach oraz charakterystyczności języka każdej osoby. Swoją pracę dostosowuję do jednostki, historii, potrzeb oraz kontekstu obecnie doświadczanego cierpienia lub trudności.

Sonia Geller

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą z bogatym doświadczeniem zawodowym, doktorem nauk humanistycznych.
Jestem także certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia. Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie wykorzystywałam, pracując przez wiele lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Obecnie specjalizuję się w pracy z osobami mającymi problemy emocjonalne (w szczególności pacjentami z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi oraz posiadającymi trudności w zakresie kontroli emocjonalnej), terapii par, terapii uzależnień – DDA i współuzależnienia, psychologicznej pomocy w radzeniu sobie ze stresem oraz zaniżoną samooceną, treningami relaksacyjnymi, w tym treningami uważności i asertywności, doradztwem psychologicznym.

Wieloletnie doświadczenie akademickie i zawodowe pozwala mi na elastyczne korzystanie z wiedzy, umiejętności i technik wypracowanych w ramach różnych szkół psychoterapii (m.in. psychoanalizę, podejście behawioralno – poznawcze, egzystencjalne i terapię Gestalt) w zależności od problemów pacjenta. W swojej pracy terapeutycznej dużą wagę przykładam do zbudowania wspomagającej, autentycznej i opartej na zaufaniu relacji z pacjentem. Towarzyszę zarazem pacjentowi w procesie poszukiwania konstruktywnych rozwiązań jego problemów, poszerzając jego wiedzę o ich genezie, mechanizmach oraz zwiększając jego kompetencje w samodzielnym radzeniu sobie z nimi.

Mam duże doświadczenie zarówno w pracy z pacjentem indywidualnym, jak i w prowadzeniu terapii grupowej, także warsztatowej i szkoleniowej.

Pracowałam równolegle przez wiele lat jako nauczyciel akademicki i adiunkt m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Psychologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) i SWPS kształcąc kolejne pokolenia terapeutów. Jestem autorką kilkunastu publikacji z obszaru metod i technik psychoterapii. Otrzymałam także nagrody Min. Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Sekretarza Naukowego PAN, Instytutu Psychiatrii i Neurologii UW.