WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Diagnostyka Autyzmu

Profesjonalizm, empatia, doświadczenie. Widzimy Człowieka a nie przypadek diagnozy.

Oferujemy profesjonalną diagnozę dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
⎫ Przykładamy szczególną uwagę do rzetelności prowadzonych diagnoz oraz dbałości o komfort pacjenta i jego rodziny
⎫ Nasi diagności mają ponad 15 letnie doświadczenie w diagnozie ASD i pracy z osobami rozwijającymi się w spektrum autyzmu.
⎫ Korzystamy z rekomendowanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych np. ASRS, ADOS-2
⎫ Zespół ekspertów: psycholodzy-diagności i lekarze psychiatrzy

Diagnoza składa się z kilku spotkań obejmujących wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, dokładną analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz obserwacji dziecka w interakcji z diagnostą oraz badaniu dziecka z wykorzystaniem testów dostosowanych do jego wieku i potrzeb.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu są odmiennym, nietypowym wzorcem rozwoju. Objawy dotyczą trudności w trzech sferach: komunikacji, relacji społecznych oraz zainteresowań i – w przypadku dzieci – sposobu zabawy. Pierwsze objawy widoczne są zwykle przed 3 rokiem życia.

Obecnie na świecie diagnozuje się spektrum autyzmu bez wyodrębniania na autyzm, autyzm atypowy czy zespół Aspergera. Spektrum autyzmu (ASD) oznacza różnorodność w funkcjonowaniu osoby w sferze komunikacji społecznej oraz wzorców zainteresowań i interakcji.


Kompleksowy proces diagnostyczny:
Zaburzenia ze spektrum autyzmu mają złożony i wieloaspektowy charakter dlatego aby diagnoza była rzetelna powinna składać się z kilku etapów.
Prowadzimy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych opierając się na aktualnych, światowych standardach.
Proces diagnostyczny prowadzony jest przez doświadczonego psychologa-diagnostę oraz lekarza psychiatrę. Kończy się zawsze wydaniem opinii (również gdy końcowa diagnoza wyklucza ASD) oraz wydaniem zaświadczenia lekarskiego jeśli diagnoza kończy się potwierdzeniem u osoby ASD.

Podczas diagnozy korzystamy między innymi z protokołu ADOS-2, który uznawanym jest za element „złotego standardu” diagnozy ASD na świecie.
W naszym ośrodku badanie ADOS-2 przeprowadzają certyfikowani diagności ADOS-2.

ADOS-2 to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Na badanie za pomocą tego narzędzia składa się szereg prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

ADOS-2 jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie.

Jednocześnie bardzo ważne jest by pamiętać, że protokół ADOS-2 jest narzędziem pomocniczym w procesie diagnozy i samo przeprowadzenia badania ADOS-2 nie jest wystarczające do wystawienia diagnozy.


Przebieg procesu diagnozy rekomendowany przez WOPP:

1. Wywiad diagnostyczny: spotkanie BEZ DZIECKA

Na pierwszym spotkaniu psycholog diagnosta lub lekarz psychiatra zbiera informacje dotyczące przebiegu rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Na podstawie zebranych informacji dobiera najlepszy przebieg dalszej diagnozy. Podczas spotkania może być wykorzystany kwestionariusz ASRS.
Prosimy przynieść:

– ksero posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej
– ksero książeczki zdrowia dziecka lub wypisu ze szpitala po narodzinach dziecka
– ksero posiadanych opinii na temat funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej (z przedszkola/szkoły) 

2. i 3. Obserwacja psychologa-diagnosty: wizyta z DZIECKIEM

Spotkanie 2 (czyli pierwsze spotkanie z dzieckiem) ma na celu swobodną obserwację funkcjonowania dziecka, nawiązanie z nim komunikacji (ocena poziomu rozwoju mowy, która niezbędna jest do przeprowadzenia badania ADOS 2), badanie umiejętności dziecka z zakresu teorii umysłu, różnicowania emocji, nawiązywania przez dziecko interakcji. Spotkanie ma charakter wspólnej zabawy i rozmowy.

Spotkanie 3 (czyli drugie spotkanie z dzieckiem) opiera się na wykorzystaniu protokołu ADOS-2 i ocenie na ile zachowanie dziecka podczas pierwszego spotkania było reprezentatywne.

4. Przekazanie informacji zwrotnych – SPOTKANIE BEZ DZIECKA

Spotkanie z rodzicami dziecka. Zalecana jest obecność obydwojga rodziców. Psycholog diagnosta omawia mocne strony dziecka oraz zauważone trudności, przekazuje w formie pisemnej kompleksową opinię zawierającą raport z badania ADOS 2

5. Obserwacja i konsultacja lekarza-psychiatry dziecięcego – SPOTKANIE Z DZIECKIEM

Lekarz przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz badanie dziecka, analizuje dotychczas zebrane wyniki badań i opinię psychologa-diagnosty.
Jeśli wyniki badań i obserwacje lekarza są spójne – wydawane jest zaświadczenie lekarskie.
Lekarz może zasugerować wykonanie innych badań (neurologicznych, morfologicznych, testów w kierunku ADHD itd.)

Zdarza się, że odbywają Państwo najpierw wizytę u lekarza psychiatry dziecięcego i podczas wizyty lekarz sugeruje konsultację z psychologiem dziecięcym oraz badanie protokołem ADOS-2. Wówczas ścieżka diagnozy nieznacznie będzie się różnić (w zależności od rekomendacji lekarza). Lekarz poinformuje Państwa o kolejnych krokach diagnozy.


*Badanie protokołem ADOS:

Wykonanie samego badania ADOS-2 możliwe jest jeśli dziecko było konsultowane w innym ośrodku i dostali Państwo zalecenie wykonania badania ADOS-2 oraz powrót do ośrodka macierzystego.
Zwracamy uwagę, że samo badanie ADOS-2 nie jest wystarczające do postawienia rzetelnej diagnozy. Jest ono ważnym narzędziem pomocniczym w kompleksowej diagnozie.
Jeśli zostali Państwo skierowani przez specjalistów z innej placówki wówczas zapraszamy na cykl trzech spotkań:
Spotkanie orientacyjno-diagnostyczne z dzieckiem (50 min)
Badanie protokołem ADOS-2 (rezerwujemy 2h na wizytę. Badanie trwa ok 40-60 min, dodatkowo rezerwujemy czas na analizę danych bezpośrednio po badaniu dziecka)
Omówienie wyników ADOS-2 i przekazanie pisemnego raportu z badania