WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

O nas

Człowiek funkcjonuje w trzech sferach: publicznej, prywatnej i… sekretnej. Pierwszą pokazuje światu, drugą bliskim, zaś trzecią rezerwuje dla siebie. Czasem to odległe wspomnienie, niepewność widziana tylko w lustrze lub żal po stracie chowany gdzieś pod skórą.

Rolą terapeuty jest wydobycie na powierzchnię tego, co gryzie od środka oraz pomoc w znalezieniu równowagi między wszystkimi obszarami osobowości.

Skupiamy się na Tobie, ponieważ Twoje życie to nasza troska, pokorna praca i pasja, jesteśmy tu z Tobą i dla Ciebie.

Dlatego zbudowaliśmy zespół wyjątkowych ekspertów, z których każdy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy gotowi, aby stawić czoła powierzanym nam sekretom, zgodnie z regułami etyki zawodowej oraz tajemnicy lekarskiej.

Kluczem do sukcesu okazuje się odpowiednia diagnoza i szeroki wachlarz stosowanych przez nas podejść psychoterapeutycznych, takich jak:

Dzięki temu możemy pomagać między innymi:


NOTA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

WARSZAWSKIEGO OŚRODKA PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII SP. Z O.O.

Niniejsza Nota kierowana jest przez Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Sp. z o.o. do pacjentów, tj. do osób fizycznych, które korzystają z usług z zakresu psychoterapii lub psychiatrii, świadczonych przez tę spółkę. Nota jest wyrazem realizacjiobowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych i w celu realizacji Pani/Pana praw zapraszamy do kontaktu na adres email: biuro@osrodekpsychoterapii.org 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Lp.Cel przetwarzania:Podstawa prawna:
zawarcie z Administratorem i wykonanie na Pani/Pana rzecz umowy o świadczenie usług z zakresu psychoterapii lub psychiatrii, w tym umówienie wizytyart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (niezbędność do profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie odpowiednich przepisów prawa) – w odniesieniu do usług medycznych z zakresu poradni zdrowia psychicznego art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii) – w odniesieniu do usług z zakresu poradni psychologii klinicznej (psychologia i psychoterapia)
realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. w zakresie prowadzenia księgowości, realizowania praw pacjenta, wypełniania obowiązków podmiotu wykonującego działalność lecznicząart. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających np. z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, ustawy o prawach pacjenta, ustawy o działalności podmiotów leczniczych) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (niezbędność do profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie odpowiednich przepisów prawa)
realizacja celów marketingowych (np. wysyłka informacji o produktach, usługach i ofertach promocyjnych administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną)art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w określonym celu, wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego) art. 6 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni usług Administratora)
monitorowanie i podnoszenie jakości usługart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, rozwój usług, przestrzeganie odpowiednich standardów, zapobieganie nieprawidłowościom w procesie świadczenia usług)
ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego spółki Administratora)
prowadzenie działań statystycznych i analitycznychart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapewnienie optymalizacji w zakresie świadczonych usług i prowadzonej działalności)
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w poradni Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona osób i mienia na terenie poradni Administratora)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacji korzystania przez Administratora z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w państwach trzecich. Może mieć to miejsce np. w przypadku korzystania z narzędzi pozwalających na zdalny kontakt (videorozmowa) na Pani/Pana wniosek lub za Pani/Pana zgodą. Przekazanie danych będzie realizowane z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych, w szczególności w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej uznającą, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a w innych przypadkach poprzez tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia można uzyskać poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wynikających z zakresu prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, ustawy o prawach pacjenta). W przypadku roszczeń dane będą przechowywane do czasu zakończenia ich rozpatrywania.

Jeżeli w związku z realizacją na Pani/Pana rzecz usług świadczonych przez Administratora została utworzona dokumentacja medyczna, będzie ona przechowywana przez Administratora przez czas określony w przepisach prawa (zasadniczo jest to 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w tej dokumentacji).

W przypadkach, gdy podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi uzasadniony interes Administratora lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizowania przez Administratora celu przetwarzania objętego taką podstawą prawną, ale nie dłużej niż do złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie (o ile taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona). W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).